اطلس پگاه :: کیفیت، حاصل تعهد و تجربه است

0
یوسفی
یوسفی
مسئول بخش ثبت سفارش

قیمت های اعلام شده امروز

قیمت مفتول گالوانیزه صید
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت : ۱۲:۱۳:۳۴
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول صید سايز 1.18 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 670,000
قیمت مفتول گالوانیزه گرم ACSR
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ساعت : ۰۹:۴۶:۳۰
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول ACSR سايز 1.06 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 458,716
مفتول ACSR سايز 1.18 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 680,000
مفتول ACSR سايز 3.52 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 440,000
قیمت مفتول گالوانیزه گرم گالفان
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت : ۱۲:۴۷:۲۹
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول گالفان سایز 2.4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 200,000
قیمت مفتول گالوانیزه گرم armor - مفتول آرمور
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت : ۱۲:۰۳:۰۲
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول آرمور سايز 0.90 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول آرمور سايز 1.2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول آرمور سايز 1.25 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول آرمور سايز 1.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول آرمور سايز 1.6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
مفتول آرمور سايز 1.65 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 360,000
قیمت مفتول گالوانیزه گرم درجه دو
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت : ۱۰:۳۴:۱۶
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول گالوانيزه 0.8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 460,000
مفتول گالوانيزه 0.85 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 470,000
مفتول گالوانيزه 1.2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 1.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
مفتول گالوانيزه 1.6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
مفتول گالوانيزه 2.4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
قیمت مفتول گالوانیزه گرم درجه یک
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ساعت : ۱۱:۱۷:۰۰
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول گالوانيزه 0.48 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 0.50 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 460,000
مفتول گالوانيزه 0.70 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 460,000
مفتول گالوانيزه 0.90 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 1.2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 390,000
مفتول گالوانيزه 1.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 470,000
مفتول گالوانيزه 1.6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 470,000
مفتول گالوانيزه 1.7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 480,000
مفتول گالوانيزه 1.8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 1.9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 390,000
مفتول گالوانيزه 2.3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2.4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 390,000
مفتول گالوانيزه 2.60 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 480,000
مفتول گالوانيزه 2.65 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2.75 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 480,000
مفتول گالوانيزه 2.80 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 3.0 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
مفتول گالوانيزه 3.2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
مفتول گالوانيزه 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 3.80 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 3.95 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
مفتول گالوانيزه 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
مفتول گالوانيزه 5.70 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 5.80 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
قیمت مفتول گالوانیزه گرم High Carbon
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ساعت : ۱۳:۳۱:۰۴
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول High Carbon سایز 2.4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 440,000
ثبت سفارش 1
تایید و ویرایش سفارش 2
تامین نقدینگی 3
تایید مالی 4
حواله انبار 5
برگه خروج 6
بارنامه 7

مفتول گالوانیزه

محصولات مفتول گالوانیزه

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت